Záručný list od realizátora CSS

Členovia cechu sú povinní vykonávať práce v dobrej kvalite v zmysle platných predpisov a odporúčaných noriem. Vzťahuje sa to na všetky vlastné i subdodávateľsky zabezpečované práce. Člen cechu je povinný svojou činnosťou dbať na dobré meno cechu a nepoškodzovať ho nekvalitnou prácou.