Poradenstvo

Cech strechárov Slovenska vykonáva pre verejnosť odborné poradenstvo a stanoviská na strešné konštrukcie, ktoré zahŕňajú:

Posúdenie správnosti vyhotovenia diela

Definovanie a opísanie skutkového stavu diela tzv. nález

Technické mediátorstvo medzi investorom a realizátorom diela

Posúdenie kvality vykonaných strechárskych prác, a to na práce zrealizované členmi aj nečlenmi CSS

Odborné poradenské a konzultačné služby

Servis v otázkach spojených s realizáciou strešných konštrukcií

Ide o nezávislé, garantované, odborné a kvalifikované posúdenie problémov, ktoré sa na streche vyskytli a zároveň aj riešenia pre nápravu zistených problémov. Kompetentnosť poradenstva cechu vyplýva z platných Stanov CSS.