Orgány CSS

CSS je združenie fyzických a právnických osôb. V čase medzi zasadnutiami snemu je najvyšším kolektívnym výkonným Orgánom CSS: Predstavenstvo CSS a Výkonné predstavenstvo CSS. Dozorná rada CSS je najvyšším kontrolným orgánom.