Činnosť CSS

Spoľahlivé strechy sú výsledkom poznania a technického napredovania. Bez neustáleho vzdelávania a získavania nových poznatkov na školeniach firiem a odborných seminároch cechu si nemožno predstaviť navrhovanie a realizovanie spoľahlivých striech, ich komponentov a doplnkov, ktoré zabezpečujú požadovaný stav prostredia v objekte napriek tomu, že sú vystavené priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov. 

Obnovujeme remeselnú a stavovskú česť

Pozdvihujeme prestíž a postavenie strechárskeho remesla

Obhajujeme profesijné a podnikateľské záujmy členov cechu

Presadzujeme pravidlá profesionálnej praxe

Spolupracujeme na výchove mladých strechárov

Podporujeme celoživotné vzdelávanie

Dbáme o kvalitu prác na strechách

Ovplyvňujeme legislatívu a technické normy

Podporujeme zavedenie majstrovských skúšok