Činnosť CSS

Obnovujeme remeselnú a stavovskú česť

Pozdvihujeme prestíž a postavenie strechárskeho remesla

Obhajujeme profesijné a podnikateľské záujmy členov cechu

Presadzujeme pravidlá profesionálnej praxe

Spolupracujeme na výchove mladých strechárov

Podporujeme celoživotné vzdelávanie

Dbáme o kvalitu prác na strechách

Ovplyvňujeme legislatívu a technické normy

Podporujeme zavedenie majstrovských skúšok