Sympózium strechy

 
 
 
Ohliadnutie za sympóziom STRECHY 2017

Počas trvaní Bratislavských sympózií STRECHY od roku 1994 nastali veľké zmeny, pokiaľ ide o prístup k návrhu skladieb a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. Nie je rozhodujúce, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Ďalej či plnia len základné funkcie alebo aj iné, doplňujúce účelové funkcie. 24. Bratislavské sympózium STRECHY 2017 sa konalo v Kongresovej sále hotela Bratislava. Hlavná téma bola zameraná na Tendencie pri zabezpečovaní kvality. Sympózium otvoril odborný garant, ktorý privítal všetkých účastníkov. Okrem iných bolo odovzdané úvodné slovo vzácnemu hosťovi Doc. Ing. Zdeněkovi Kutnarovi, CSc. z ČVUT v Praze, Fakulta architektúry Praha.

 

VIAC...

 


 

 
 
Ohliadnutie za sympóziom STRECHY 2016

Dvadsiaty tretí ročník Bratislavského sympózia STRECHY 2016 konaného 21. a 22. novembra 2016 v hoteli Bratislava máme úspešne za sebou. Hlavná téma bola: Príklady na zamyslenie. Úspešne ... slovo, ktoré nie je v tomto prípade zdvorilostné pre toto sympózium. Ale má svoje opodstatnenie. Takto to bolo kvitované všetkými účastníkmi, či už poslucháčmi aj prednášateľmi. Celkovo sa sympózia zúčastnilo 123 účastníkov a odznelo 25 odborných prednášok.

 

VIAC...

 


 

 
 
Zlatý kruh

CENA  „ZLATÝ  KRUH“

 

Pri príležitosti konania Bratislavského medzinárodného sympózia STRECHY je udeľovaná cena „Zlatý kruh“ za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú na sympóziu. Víťaz je určený na základe vyhodnotenia ankety účastníkov sympózia. Udeľovaním ceny „Zlatý kruh“ strechárom budov sme nadviazali na cenu, ktorá je udeľovaná strechárskymi spoločnosťami, cechmi a asociáciami v zahraničí. Základný kameň tradície udeľovania tejto ceny bol položený v roku 2002, keď bola udelená prvý krát.

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS