Sympózium strechy

 
 
 
Pripravujeme

 

Pozvánka

 

TU...

 

Program

 

TU...

 

Záväzná prihláška pre poslucháčov

 

TU...

 

 
 
STRECHY 2017

Počas trvaní Bratislavských sympózií STRECHY od roku 1994 nastali veľké zmeny, pokiaľ ide o prístup k návrhu skladieb a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. Nie je rozhodujúce, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Ďalej či plnia len základné funkcie alebo aj iné, doplňujúce účelové funkcie. 24. Bratislavské sympózium STRECHY 2017 sa konalo v Kongresovej sále hotela Bratislava. Hlavná téma bola zameraná na Tendencie pri zabezpečovaní kvality. Sympózium otvoril odborný garant, ktorý privítal všetkých účastníkov. Okrem iných bolo odovzdané úvodné slovo vzácnemu hosťovi Doc. Ing. Zdeněkovi Kutnarovi, CSc. z ČVUT v Praze, Fakulta architektúry Praha.

 

VIAC...

 


 

 
 
Zlatý kruh

CENA  „ZLATÝ  KRUH“

 

Pri príležitosti konania Bratislavského medzinárodného sympózia STRECHY je udeľovaná cena „Zlatý kruh“ za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú na sympóziu. Víťaz je určený na základe vyhodnotenia ankety účastníkov sympózia. Udeľovaním ceny „Zlatý kruh“ strechárom budov sme nadviazali na cenu, ktorá je udeľovaná strechárskymi spoločnosťami, cechmi a asociáciami v zahraničí. Základný kameň tradície udeľovania tejto ceny bol položený v roku 2002, keď bola udelená prvý krát.

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS