Archív STRECHY

Kategórie
 
 
 
 
Sympózium STRECHY - prehľad hlavných tém

1994   Skladby strešných plášťov a ich posúdenia z hľadiska fyzikálno technického

1995   Problematika navrhovania, realizácie, údržby, opráv a rekonštrukcií striech

1996   Konštrukčná tvorba striech a materiálová základňa

1997   Vegetačné strechy

1998   Podkrovie

1999   Rekonštrukcie plochých striech

2000   Krytiny striech na začiatku tretieho tisícročia

2001   Príklady riešenia striech – novostavby, rekonštrukcie

2002   Konštrukčný detail striech – novostavby – rekonštrukcie

2003   Zhodnotenie vývoja striech na Slovensku za posledných 10 rokov

2004   Klampiarske práce na strechách a plechové krytiny

2005   Účelové – prevádzkové strechy

2006   Vylúčenie rizík v projektoch a v realizácii striech

2007   Najčastejšie poruchy striech

2008   Spoľahlivé strechy

2009   Odporučenia a skúsenosti s navrhovaním, realizáciou a údržbou striech

2010   Energetická náročnosť

2011   Kľúčové riešenia v rámci obnovy striech

2012   Najnovšie poznatky z oblasti striech

2013   Kompexné zabezpečenie kvality striech budov

2014   Doterajšie výsledky a skúsenosti

2015   Súčasné trendy v riešeniach

2016   Príklady na zamyslenie

2017   Tendencie pri zabezpečovaní kvality

2018   Akcenty a rezonancie v obci strechárov

2019   Príklady kvalitných striech


Program sympózia 2017

TU...


Program sympózia 2016

TU...


Program sympózia 2015

TU...


Program sympózia 2014

TU...


Program sympózia 2013

TU...


Program sympózia 2012

TU...


Program sympózia 2011

TU...


Program sympózia 2010

TU...


 

 
 
Spomienky...

Spomienky na STRECHY 2014

 

BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM STRECHY 2014

 

V dňoch 19. a 20. novembra sa konalo dvadsiate prvé bratislavské sympózium „STRECHY“ v kongresovej sále Hotela Bratislava. Hlavná téma bola zameraná na doterajšie výsledky a skúsenosti. Takto zvolená téma je veľmi náročná, ak si uvedomíme, že výstavba budov, vrátane striech patrí medzi základné a najstaršie činnosti ľudstva, bez ktorých človek nemôže existovať a rozvíjať sa. V súčasnosti u nás a v zahraničí sa možno stretnúť s rôznymi príkladmi riešenia striech na historických budovách, ako aj na moderných budovách. Každá strecha predstavuje a zároveň odzrkadľuje proces navrhovania, realizácie a údržby tej ktorej doby a technickej vyspelosti krajiny. Na základe tejto skutočnosti bola zvolená téma sympózia zaujímavá a poučná.

 

VIAC...


Spomienky na STRECHY 2013

 

BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM STRECHY 2013

 

Jubilejný 20. ročník Bratislavského sympózia STRECHY 2013 usporiadaný Cechom strechárov Slovenska a Stavebnou fakultou STU v Bratislave, mal hlavnú tému: „Komplexné zabezpečenie kvality striech budov“. Rokovanie problematiky súvisiacej s hlavnou témou malo osem blokov s 30 odbornými prednáškami...  V posledných rokoch sa zväčšuje množstvo prípadov porúch striech budov, a to ako plochých, tak aj šikmých. Poruchy striech sa objavujú najmä v spojitosti s krytinou, ale aj v skladbe strešného plášťa z hľadiska stavebno-fyzikálneho.

 

VIAC...


Spomienky na STRECHY 2012

 

ODBORNÁ STRÁNKA BRATISLAVSKÉHO SYMPÓZIA STRECHY 2012

 

V priestoroch City Hotel Bratislava v Bratislave sa pod odbornou garanciou Prof. Ing. Jozefa Oláha, PhD zo Stavebnej fakulty STU konal koncom novembra  19. ročník medzinárodného sympózia STRECHY 2012. Tak ako predchádzajúce ročníky, aj tento bol organizovaný Stavebnou fakultou STU a Cechom strechárov Slovenska. Hlavná téma sympózia bola pod názvom: “Najnovšie poznatky z oblasti striech“. Celá akcia sa niesla v duchu hodnotenia súčasných postupov pri navrhovaní realizácie a údržby striech budov. V spojitosti s takýmto hodnotením sa hľadali aj odpovede na otázky spojené s novými používanými materiálmi zabudovanými v strešnom plášti. Konfrontovali sa rozdielne, ale aj podobné medzinárodné prístupy a postupy. Program rokovania bol rozdelený do ôsmych blokov, vždy s určitým odborným zameraním. V určitých častiach sa jednotlivé tematické okruhy prekrývali. Niektoré príspevky boli pre určitých tematických okruhoch zvlášť zaujímavé a preto je im venovaná pozornosť.

 

VIAC...


Spomienky na STRECHY 2011

 

ZAMYSLENIE SA NAD SYMPÓZIOM STRECHY 2011

 

Osemnásty ročník Bratislavského sympózia STRECHY 2011 je za nami. Tak ako predchádzajúce ročníky, aj tento posledný bol organizovaný Cechom strechárov Slovenska a Stavebnou fakultou STU. Odborným garantom Bratislavského sympózia bol Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.  Hlavná téma sympózia bola po názvom „Kľúčové riešenia v rámci obnovy striech“. Aktívni účastníci vo svojich prednesených príspevkoch rešpektovali hlavnú tému, čo sa odzrkadlilo na úrovni kvality sympózia. Program rokovania bol rozdelený do 8 blokov, ktoré na seba nadväzovali, alebo z časti sa prekrývali. Niektoré príspevky boli pre určité tematické okruhy zvlášť podnetné a zaujímavé, a preto je im venovaná pozornosť.

 

VIAC...


Spomienky na STRECHY 2010

 

SYMPÓZIUM STRECHY 2010

 

Príprava sympózia STRECHY 2010 a poohliadnutie sa za sympóziom STRECHY 2009. Posledný ročník sympózia mal pri organizovaní veľmi veľa otáznikov a organizátori podujatia uvažovali, či nebude posledné. S potešením sme však prijali záujemcov o aktívnu účasť na sympóziu, ale čo bolo hlavné, bolo štandardne množstvo odbornej verejnosti, to znamená poslucháčov. Poslucháčmi bol odborný program jednoznačne kladne hodnotený a pri neformálnych stretnutiach ďakovali organizátorom s nádejou, že sa o rok znova stretneme. 

 

VIAC...

 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia