O nás

Kategórie
 
 
 
 

 

Cieľ CSS/ Produkt

 

Našim stálym a hlavným cieľom je poskytovať laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov/ montážnych firiem a výrobcov/ predajcov združených v našom profesijnom združení.  CSS sa aktívne stará o rozvoj strechárskych remesiel na Slovensku, podporuje strechárske remeslá na úroveň, ktorú si zaslúžia, podporuje odborný rast členov CSS a obhajuje ich záujmy. CSS združuje kvalitných klampiarov,  strechárov/ pokrývačov, tesárov a izolatérov. Povinnosťou CSS je informovať koncového zákazníka o kvalite prác svojho člena a zvýšiť informovanosť o aktivitách cechu a jeho členoch v povedomí laickej i odbornej verejnosti. Ambíciou CSS je presadiť v rámci dialógu so štátnymi inštitúciami udeľovanie strechárskych licencií kvalitným montážnym firmám združeným v CSS a usilovať sa, aby bol CSS rovnocenným partnerom verejnej správy pri vyčísľovaní škôd, ktoré vznikli neodbornou montážou a v konečnom dôsledku byť i partnerom pri náhrade škôd pri rekonštrukciách.

 

Cech strechárov Slovenska/ CSS vznikol v roku 1997 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech v profesiách klampiar, strechár/ pokrývač, tesár a izolatér, poprední výrobcovia a dodávatelia  materiálov pre strechy, poprední odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech a odborníci zaoberajúci sa problematikou strechy ako celku a jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.

 

Záruka profesionálnej kvality členov CSS

Strechárska firma s vlastníctvom Certifikátu CSS a známky kvality/ loga CSS je zárukou odbornosti a kvality vykonaných prác na streche. Zásadou členov CSS je slušné a čestné správanie v podnikaní, profesijná zdatnosť a zásada etiky. CSS má celoslovenskú pôsobnosť s regionálnou štruktúrou. Združujeme 170 členských a partnerských firiem v rámci Slovenskej a Českej republiky.

 

Známka profesionálnej kvality členov CSS

Podľa tejto známky kvality/ loga CSS je možné rozpoznať kvalitnú strechársku firmu.

 

 


 

 
 
CSS je členom

 
 

CHCETE MAŤ KVALITNÚ STRECHU? V ŽIADNOM PRÍPADE NEŠETRITE.

 

Jednou z najdôležitejších a najnáročnejších častí každého domu je strecha. Preto je mimoriadne dôležité, aby výsledkom činnosti strechárov bola kvalitná a dobre zrealizovaná strecha, ktorá okrem požiadaviek dlhodobej spoľahlivosti splnila aj estetické požiadavky doby a vlastníka stavby. Bez stáleho vzdelávania a získavania nových poznatkov na školeniach a odborných seminároch cechu pre svojich členov si ťažko predstaviť navrhovanie a realizovanie spoľahlivých striech chrániacich obydlia a ostatné budovy po celú dobu ich technickej životnosti pri mimoriadne náročným a neustále meniacich sa klimatických podmienkach. Naše odborné aktivity prispievajú k rešpektovaniu CSS ako odborného spoločenstva a garanta, ktorého členovia sa podieľajú na tvorbe lepších legislatívnych a technických podmienok pre realizáciu kvalitných striech na Slovensku.

 

 

Naša činnosť

 

 • Nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu odborníkov v odbore Strechár
 • Združujeme sa v cechoch s podobnou a nadväzujúcou činnosťou
 • Propagácia členov CSS v radoch širokej verejnosti
 • Vzdelávanie členov CSS
 • Propagácia CSS a jeho členov na stavebných veľtrhoch doma aj v zahraničí
 • Vzájomná odborná a materiálna spolupráca medzi členmi CSS
 • Poradenská činnosť pre verejnosť
 • Organizovanie medzinárodného odborného sympózia STRECHY
 • Organizovanie súťaže STRECHA ROKA pre členov CSS
 • Odborná spolupráca a poradenská činnosť s Partnerskými členmi CSS
 • Odborné semináre pre členov CSS aj pre verejnosť
 • Vydávanie odborných publikácií CSS
 • Vydanie Pokrývačských pravidiel CSS
 • Vydanie CVN Cechových vykonávacích noriem
 • Vydávanie spravodaja STRECHÁR
 • Riadne členstvo v Slovenskom živnostenskom zväze SŽZ Bratislava
 • Riadne členstvo v Slovenskej živnostenskej komore SŽK Žilina
 • Riadne členstvo v Medzinárodnej strechárskej federácii IFD Nemecko
 • Čestné členstvo v Stavebnej komore Slovenskej republiky SKSR Nitra  
 • Čestné členstvo v Slovenskej asociácii  stavebných dozorov SASDARS Nitra
 • Riešenie oprávnených záujmov členov CSS voči orgánom štátnej správy
 • Práca v komisiách pre prijímanie nových strechárskych noriem
 • Práca v odborných komisiách pri MDVaRR SR, SŽK, SKSI
 • Podpora MSP na Slovensku
 • Spolupráca na tvorbe cien stavebných prác
 • Získavanie európskych odborných smerníc  IFD
 • Účasť na Majstrovstvách sveta mladých pokrývačov IFD
 • Práca na projektoch na vytvorenie kvalitného podnikateľského prostredia v SR
 • Podpora výučby strechárskych profesií na SOŠ
 • Organizovanie súťaží žiakov SOŠ v strechárskych profesiách
 • Organizovanie spoločenských aktivít pre členov CSS

 

CSS bol ustanovený v súlade so Zákonom číslo 83/1990 Z. z. dňa 27. 2. 1997 a je registrovaný na Ministerstve vnútra SR dňom 9. 4. 1997, pod č. spisu OVV/2-20/92-85-7.


 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia