Legislatívne okienko

Kategórie
 
 
 
 
STN EN 508-1 Kovové povlaky

STN EN 508-1 Kovové povlaky

Dovoľujeme si Vás informovať, že po niekoľko mesačnom úsilí sa Cechu strechárov Slovenska v úzkej spolupráci s Ing. Petrom Orolinom, zástupcom Partnerského člena CSS spoločnosti Metrotile CE Poprad, podarilo zaistiť a vydať preklad najdôležitejšej normy pre oceľové samonosné strešné krytiny.

Uvedením vo Vestníku č. 06/17 platí norma STN EN 508-1 od 1. 7. 2017 v slovenskom jazyku. Týmto sa odstránila dôležitá prekážka v používaní a uplatňovaní informácií o materiáloch a profiloch týchto novodobých krytín.

Okrem toho sa odstránil aj ďalší veľmi dôležitý nedostatok. Boli doplnené aj minimálne menovité hmotnosti kovových povlakov, ktoré schválila TK 103 ešte v decembri minulého roku, a ktoré v tejto norme pre Slovensko vôbec doteraz uvedené neboli! 

Normu je možné zakúpiť na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave, alebo prostredníctvom ich webovej stránky:

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124378

 

 
 
Legislatívne okienko

So živnosťou do Rakúska či Nemecka? Bez problémov!

Väčšina ľudí si zakladá živnosť preto, aby čo najviac vylepšila svoj príjem. Mnohým živnostníkom však nejde podnikanie tak, ako by si želali. Nemajú dostatok zákaziek, a ak aj majú, nemôžu si pýtať toľko peňazí, koľko by si predstavovali. Dôvodmi sú vysoká nezamestnanosť a nízke mzdy. Jedným z riešení tejto situácie je ponúknuť svoje služby za hranicami. Predovšetkým v krajinách, ktoré sú na tom ekonomicky výrazne lepšie ako Slovensko. Pre slovenských živnostníkov prichádzajú do úvahy predovšetkým Rakúsko a Nemecko. Za rovnakú službu im tu klienti môžu zaplatiť aj niekoľkonásobne viac ako na Slovensku. Veľa živnostníkov sa však bojí prípadnej kontroly či povinnosti platiť dane alebo odvody v zahraničí. Vo väčšine prípadov sú to však neodôvodnené obavy.

 

VIAC...

 

 
 

Upozorňujeme na Vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 532/ 2002
§ 26
Strechy stavby
(1) Strešná konštrukcia musí chrániť stavbu pred účinkami vonkajšej klímy, zachytávať a odvádzať zrážkové vody, zabraňovať ich vnikaniu do konštrukcií a zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky. Povrchová úprava strechy stavby musí spĺňať požiadavky na zabránenie šírenia prelietavého ohňa a ohňa po povrchu.
(2) Nosná konštrukcia strechy stavby musí spĺňať požiadavky mechanickej odolnosti a stability a vykazovať požadované požiarnotechnické charakteristiky.
(3) Strešná konštrukcia musí spĺňať požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti pri prechode tepla, difúzii vodnej pary a prievzdušnosti dané slovenskými technickými
normami.
(4) Strešná konštrukcia sa musí navrhnúť tak, aby v nej nevznikla kondenzácia vodnej pary. Ak sa tým neohrozí funkcia a životnosť obvodovej steny stavby, možno z hľadiska vlhkostného režimu pokladať za vyhovujúcu aj takú strechu, v ktorej kondenzuje vodná para.
(5) Pochôdzna strecha stavby musí mať zaistený bezpečný prístup a musia byť na nej urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť prevádzky na strešnej ploche.
(6) Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu.
(7) Strecha výrobného alebo skladového priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, musí mať výfukovú konštrukciu, ktorá bude klásť čo najmenší odpor vzniknutej tlakovej vlne, ktorá musí byť nasmerovaná do voľného priestoru. Ak tejto požiadavke nemožno vyhovieť, musí mať strecha stavby takú konštrukciu, aby bezpečne odolávala tlakovej vlne.

 

VIAC...


Doplňujúce informácie:


Kompletné znenie Vyhlášky 532/ 2002

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia